1 september 2016

Wat is logopedie?

logopedie-gistel-nancy-velle-011

Logopedie wordt vaak geassocieerd met “mooi leren praten”, “letters goed leren uitspreken”,…

Vele ouders maken zich wel eens zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van hun kind. Of merken dat hun kind frequent hees is of moeilijkheden ondervindt bij het leren lezen, schrijven of rekenen. We kennen ook allemaal mensen die na een beroerte moeite hebben met spreken, taal of slikken.

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal verschillende doelgroepen die in de praktijk aan bod komen.

Spraakstoornissen

logopedie-gistel-nancy-velle-010  Articulatieproblemen

Het komt vaak voor dat jonge kinderen bepaalde klanken nog niet correct kunnen uitspreken of dat ze letters vervormen of weglaten. Veel voorkomende articulatieproblemen zijn het niet kunnen uitspreken van de “r” en het lispelen (moeite met de “s”).

Afwijkend mondgedrag

Een verkeerd slippatroon, langdurig duimzuigen, habitueel mondademen,… kunnen aanleiding geven tot het vervormen van het gebit of tot articulatieproblemen. Logopedische interventie kan hier hulp bieden en zo de foutieve gewoonten afleren.

Vloeiendheidsproblemen

Hier denken we aan kinderen/volwassenen die stotteren (herhalingen van klanken of lettergrepen, blokkeringen,…) of zeer snel en onverstaanbaar spreken (broddelen).

Dysartrie

Spraak- en slikstoornissen die betrekking hebben op de  articulatie van de gesproken taal door een aantasting van het zenuwstelsel.

Taalstoornissen

Vertraagde taalontwikkeling

Hierbij ontwikkelt de kennis van woordenschat, de zinsbouw, het correct vervoegen van werkwoorden zich op een trager tempo dan bij andere kinderen. Een logopediste biedt verschillende taaloefeningen aan om de taalontwikkeling te stimuleren en op peil te brengen.

Neurologische taalstoornissen

Na een beroerte of trauma kan het vermogen om taal te begrijpen of te gebruiken aangetast zijn.  Een persoon met afasie heeft vaak moeite om zijn gedachten in taal om te zetten of gebruikt de verkeerde woorden.

Leerstoornissen

logopedie-gistel-nancy-velle-012Leesproblemen (dyslexie)

Ondanks een normale intelligentie treden treden hierbij hardnekkige leesproblemen op. Denk maar aan het omwisselen van de “b” en “d”, het blijven spellend lezen, moeite met het ordenen van letters in woorden, moeite met automatisatie van de letterbeelden,…. Ook bij het schrijven kan dit voor moeilijkheden zorgen.

Spellingsproblemen (dysorthografie)

Hierbij hebben kinderen het moeilijk om de spellingsregels correct toe te passen en te integreren in het spontaan schrijven. Ondanks veelvuldig oefenen blijven fouten optreden. De woorden worden vaak fonetisch opgeschreven (bvb. etwie ipv etui).

Rekenproblemen (dyscalculie)

Bij dyscalculie hebben kinderen het moeilijk om getallen te lezen. De getallen worden omgedraaid, de aangeleerde rekentechnieken blijven niet hangen.

Stemstoornissen

Stembandknobbels

Verkeerd stemgebruik of stemmisbruik kan aan de oorzaak liggen van stembandknobbels (bvb. veelvuldig roepen, te luid praten, verkeerde stemgeving,…). Deze ontstaan doordat de stembanden beschadigd worden, wat een schorre of hese stem tot gevolg heeft.  Ook beroepssprekers (leerkrachten, journalisten,…) kunnen in hun loopbaan te maken krijgen met stemproblemen. De logopediste leer dan de correcte ademtechniek en stemgedrag aan.